Stora koldioxidutsläpp undviks med biografit

2022-12-12

Eftersom grafit kan leda elektrisk ström används det i litiumjonbatterier och i ljusbågsugnar för att smälta metall i industrin. Med en ökande tillämpning av olika elektrifieringslösningar efterfrågas det i allt större utsträckning.

Men både traditionell produktion av artificiell grafit såväl som brytning av naturlig grafit har tydliga nackdelar. Produktionen kräver mycket energi och ger upphov till koldioxidutsläpp på upp till 17 500 ton per producerat ton grafit. Gruv- och reningsprocesserna för grafitbrytning inkluderar användning av fluorväten, något som har förödande miljöpåverkan på mark, vatten och luft.

Det är därför som forskare inom Bio+projektet Fossilfri grafit nu undersöker nya och miljövänligare produktionssätt. Råvaran de studerar är biokol från pyrolys av vedartad biomassa, något som finns i överflöd i Sverige.

Lyckade labbtester visar att det går att framställa syntetisk grafit, så kallad biografit, från biokol snabbare och vid lägre temperaturer än traditionellt producerad artificiell grafit. Det innebär minskad energianvändning och reducerade växthusgasutsläpp. I simuleringar har man uppnått så låga resultat som 0,93 ton koldioxid per producerat ton biografit.

Det indikerar att biografit är ett konkurrenskraftigt och lovande material i tillämpningar som kan få stor utbredning i och med den ökande elektrifieringen av bland annat transporter och industriprocesser.