Paulownia – ett snabbspår till mer biomassa och timmer?

2023-04-26

Paulownia, även kallat kejsarträd, är en lövträdsart med exceptionell tillväxt och förmåga till stor koldioxidupptagning. Det gör att den på kort tid kan ge hög avkastning av biomassa och timmer.

Arten odlas inte kommersiellt i Sverige, vilket delvis kan förklaras av att den är extremt frostkänslig det första året. Men i vissa EU-länder med liknande klimatzoner har köldtåliga sorter av Paulownia tagits fram som odlas framgångsrikt. Vad krävs för att lyckas med odling i Sverige?

Dialoger en huvudsaklig kunskapskälla

Den frågan har ställts i affärsidéprojektet Paulownia – En ny möjlighet till energi- och klimatomställningen i Sverige som nyligen avslutades. Studien har identifierat hinder och möjligheter relaterat till allt från odlingsmetodik och markfrågor till virkesproduktion. Det har i stor utsträckning skett genom direktkontakt med Paulownialeverantörer, odlarnätverk, markägare, forskare, virkesuppköpare och -förädlare och myndigheter.

Nya möjligheter för lokal cirkulär ekonomi

Utifrån den insamlade kunskapen har man kommit fram till att framtida Paulowniaodling i Sverige skulle kunna ha flera positiva effekter på det svenska energisystemet. Om man skulle använda nedlagd och nedläggningshotad jordbruksmark för odlingarna skapas en rad fördelar jämfört med konventionellt skogsbruk och biomassaproduktion.

Några positiva effekter är att inga befintliga naturvärden förstörs, att Paulownia inte konkurrerar med jordbruksgrödor eller utgör något hot mot den biologiska mångfalden, och att riskerna med barkborrar neutraliseras. Ur ett större perspektiv kan Paulownia skapa nya möjligheter för en lokal cirkulär ekonomi. De skogsrester som genereras vid beskärning och gallring kan användas för att producera bioenergi och biokol.

Testodling nästa steg

Mot bakgrund av den inhämtade kunskapen är nästa steg att etablera en testodling där olika odlingsmetoder kan användas, utvärderas och utvecklas under kontrollerade former. På så sätt kan man få möjlighet att optimera plantering, beskärning, bevattning och gödsling för att maximera överlevnadsgraden och biomassatillväxten.

Mer information

Vill du veta mer? Här finns slutrapporten från projektet och kontaktuppgifter till projektledare Jarmo Spiik, Klimatskoga AB.

Bio+programmet handlar lika mycket om forskning som om biobaserade innovationer. Därför finansierar programmet utveckling av affärsidéer som bidrar till ett biobaserat och hållbart samhälle. Denna studie är exempel på just det. Andra affärsidéutvecklingsprojekt kan du hitta här.