Högre effektivitet i kraftvärmeverk med ny bioenergiteknik

2023-10-01

Med en ny bioenergiteknik – BTC, Biomass-fired Top Cycle – är förhoppningen att det ska gå att uppnå väsentligt högre utbyte från samma mängd bränsle i biomassaeldade kraftvärmeverk, vilket i sig är kostnadseffektivt. BTC-tekniken är dessutom flexibel så till vida att den kan utnyttja olika former av biomassa beroende på den lokala tillgången.

BTC-Tekniken utvecklas av Phoenix Biopower, som inom ramen för sin nyligen avslutade genomförandestudie FOUNDATIONS kunnat leverera flera betydande resultat för att lägga grunden för kommersialisering och möjliggöra marknadsinträde för tekniken. Via länken kan du läsa mer om projektet och se en slutrapport och annat länkat material.

De främsta resultaten från studien är att man definierat en första standard 10 MW BTC-produkt samt att alla tekniska koncept identifierats med en gasturbintillverkare. Vidare har affärsplanen och den kommersiella färdplanen uppdaterats, inklusive en demoanläggning. Slutligen gjordes en förstudie av demonstrationsanläggningen och man utvecklade en skiss för Energimyndighetens program Pilot och demonstration.

Phoenix Biopower samarbetar med flera framstående aktörer på området för att utveckla förbränning, förgasning och anläggningsteknologi. En av dessa är KTH och i den gamla värme- och kraftcentralen på campus i Stockholm ligger Phoenix Biopowers minikraftverk. I en artikel från KTH beskrivs provanläggningen och företagets framtidsplaner för BTC-tekniken.