35 miljoner utlysta till forskningsprojekt om bioenergins hållbarhet

2023-04-17

Biomassa och bioenergi är en begränsad resurs. Ofta uppstår målkonflikter mellan produktionen av biomassa och andra värden. Därför behövs mer kunskap och kompetens kring hur dessa målkonflikter kan hanteras och minimeras.

Som svar på den pågående debatten om hållbara brukningsmetoder utvecklas nya metoder och tekniker. För att förstå effekterna av både befintliga och nya brukningsmetoder och skötselsystem behövs mer data och nya eller utvecklade modeller. Framför allt behöver effekterna på växthusgasbalanser, biologisk mångfald och sociala värden undersökas.

I en ny utlysning ger Energimyndigheten stöd till forskningsprojekt som bidrar till ökad förståelse för bioenergins och bioråvarans hållbarhet. I utlysningen välkomnas projekt som syftar till att

  • lägga en säkrare kunskapsgrund för den miljö- och klimatnytta som bioenergi och biobaserade värdekedjor kan ge, vilket gäller såväl produktion, förädling och användning av bioråvara som system och resursfrågor.
  • ta fram kunskap kring befintliga och nya skötselsystem och deras påverkan på olika hållbarhetsaspekter såväl som på tillgången på råvara och bioenergi
  • undersöka olika produktions- och hänsynsåtgärder (bl.a. analyser och utvärderingar av fältförsök), och effekterna av dem i olika regioner och olika skötselsystem, även på lång sikt.

För att stärka den akademiska kompetensen på området välkomnas särskilt doktorand- och licentiatprojekt, projekt som är del av en doktorsutbildning, postdoktorer och juniora forskare.

Ansökan ska lämnas in senast den 11 september 2023.

Läs mer och ta del av den fullständiga utlysningstexten hos Energimyndigheten.

Här kan du läsa om två tidigare utlysningar som öppnade i april inom ramen för Bio+.