Nya energi- och resurseffektiva värdekedjor genom samförbränning av stråbränslen och slam

Sverige har en outnyttjad stråbränslepotential om 20 TWh på areella överskottsytor om ca 700 000 ha och därtill en potential på 4 TWh i form av outnyttjad halm. Den driftmässiga utmaningen med stråbränsle kan lösas i samförbränning med slam och här finns därmed en lovande möjlighet attkombinera lantbruksbaserade produkter med en hållbar livsmedelsproduktion och bioenergi.

I projektet utvecklas därför nya aktörskonstellationer i form av tvärsektoriella och sektoröverskridande samarbeten i syfte att möjliggöra hållbara värdekedjor för sameldning av stråbränslen och slam som är attraktiva för aktörer, energi- och resurseffektiva samt kan nyttjas både nationellt och globalt. Projektet utvecklar värdekedjan där nya tekniska processlösningarkrävs, exempelvis avseende bränslekvalitet genom sambrikettering och kvalitet på den producerade askan. Dessutom utvärderas rättsliga hinder och teknoekonomiska och miljömässiga aspekter för att möjliggöra realisation av värdekedjan.

Aktuella projektaktiviteter:

  • Upparbetning och torkning av slam från VAKIN
  • Slamanalys
  • Förberedelse av brikettpress Biomasser avseende inmatning inför provbrikettering av slam-rörflenmix i juni hos Glommers Miljöenergi
  • Skörd av rörflen i slutet maj-början juni i Glommersträsk
  • Analys av skördad rörflen
  • Ett första test, inmatning och förbränning briketter hos Skellefteå Kraft i Lycksele under juni.

Marcus Öhman

Luleå tekniska universitet

t

Projektinfomation

Deltagare

Luleå tekniska universitet
Glommers miljöenergi
RISE Research lnstitutes of Sweden
Fortum Waste Solutions AB
Skellefteå Kraftaktiebolag
Umeå universitet
Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

Tidplan

Januari 2022 - december 2024

Total projektkostnad

6 277 900 kr

Energimyndighetens projektnummer

2021-00054