f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel

f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel har som övergripande mål att bidra till en faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel, för att öka transportsektorns förutsättningar att nå klimat- och andra hållbarhetsmål till 2030 och 2045. 

Genom att utveckla samverkan, öka kunskapen samt underlätta utvecklingen av nya samarbetskonsortier, ska klustret bidra till att sänka barriärerna för en ökad användning och resurseffektiv produktion av hållbara biodrivmedel i Sverige.

Klustret arbetar med

  • intern samverkan för att identifiera hinder och knäckfrågor samt potentiella lösningar
  • extern kunskapsspridning och kommunikation i öppna kanaler riktat brett mot olika samhällsaktörer
  • omvärldsbevakning och kunskapssyntes, samt
  • internationell samverkan.

f3:s 19 medlemmar inkluderar Sveriges mest aktiva högskolor och forskningsinstitut på området, samt en rad relevanta näringslivs- och samhällsaktörer från skogs-, drivmedels-, fordons-, frakt- och energibranscherna.

Läs mer på webbplatsen www.f3centre.se.

Ledning och koordinering
Stiftelsen Chalmers Industriteknik 

Kontaktperson
Ingrid Nohlgren
ingrid.nohlgren@chalmersindustriteknik.se

Tidplan
Januari 2022 – december 2024

Total projektkostnad
5 715 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer
2021-00290