Innovationsklustret för hållbara biodrivmedel

Innovationskluster för hållbara biodrivmedel har som övergripande mål att bidra till en faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel, för att öka transportsektorns förutsättningar att nå klimat- och andra hållbarhetsmål till 2030 och 2045. 

Genom att utveckla samverkan, öka kunskapen samt underlätta utvecklingen av nya samarbetskonsortier, ska klustret bidra till att sänka barriärerna för en ökad användning och resurseffektiv produktion av hållbara biodrivmedel i Sverige. Klustret kommer att arbeta med intern samverkan för att identifiera hinder och knäckfrågor samt potentiella lösningar; extern kunskapsspridning och kommunikation i öppna kanaler riktat brett mot olika samhällsaktörer; omvärldsbevakning och kunskapssyntes; samt internationell samverkan. I klustret har hittills 17 aktörer, som representerar näringslivet (t ex skogs-, drivmedels-, fordons-, frakt- och energibranscherna) bekräftat medlemskap. Klustret kommer att ledas och koordineras av Chalmers Industriteknik.

Ledning och koordinering
Stiftelsen Chalmers Industriteknik 

Projektledare
Ingrid Nohlgren

Tidplan
Januari 2022 – december 2024

Total projektkostnad
5 715 000 kr

Energimyndighetens projektnummer
2021-00290