Uthållig odling av rotskottföryngrad hybridasp

Hybridasp är ett snabbväxande trädslag som är intressant i satsningen på att ta fram förnybara råvaror och att fasa ut fossila produkter och energikällor. Det finns idag viss kunskap om den första generationen planterad hybridasp. Studier har visat att denna generation kan uppnå en årlig medelproduktion på över 20 m3 (ca. 7 ton torrsubstans) per hektar på bördiga marker. Nästa generation kännetecknas av mycket stamtäta rotskottsuppslag med en betydande biomassaproduktion. Kunskapsläget för denna generation är sämre och syftet med denna studie är att öka kunskapen om de självföryngrade beståndens produktion och skötsel. Vi avser att fullfölja ett försök som nu har följts under 12 år och där vi testar omloppstider på 4, 8 och 16 år. Försöket ska följas till en ålder på 16 år och medel söks för kommande fyra års mätningar samt för en slutredovisning av hela försöket. Vi utvärderar försöket med avseende på produktion, uthållighet, näringsuttag och markrörändringar.

Nils Fahlvik

Skogforsk

Projektinformation

Deltagare

Skogforsk

Tidplan

Januari 2022 - december 2025

Total projektkostnad

815 000 kr

Energimyndighetens projektnummer

2021-00065